10 Sacred cities in India that everyone must visit at least once...

1. Ayodhya, Uttar Pradesh

2. Puri, Odisha

3. Tirupati, Andhra Pradesh

4. Mathura Vrindavan, Uttar Pradesh

5. Dwarka, Gujarat

6. Haridwar, Uttarakhand

7. Ujjain, Madhya Pradesh

8. Kanchipuram, Tamil Nadu

9. Hampi, Karnataka

10. Kashi, Uttar Pradesh

रामलला की मूर्ति के बारे में जानने योग्य तथ्य