13 Best List of Places Where to celebrate Holi 2024 in India - Hindigyanshala

13.Anandpur Sahib

12. Delhi

11.Mumbai

10.Hampi

9.Jaipur

8.Purulia

7.Pushkar

6.Udaipur

5.Agra

4.Shantiniketan

3.Barsana

2.Vrindavan

1.Mathura

10 Best places to visit in mussoorie

10 Best places to visit in mussoorie